Resum Curs 2014-2015Resumen Curso 2014-2015Summary Year 2014-2015

United Nations Students Association Barcelona

Memòria d’Activitats 2014-2015

De nou, la nostra activitat principal durant l’any ha estat la participació a MUNs.

El primer exemple d’això ha estat la participació a CMUN (Catalonia Model United Nations), que es celebra a Barcelona i que ha complert ja el seu onzè aniversari. Aquesta és una de les nostres principals activitats donada la proximitat amb l’esdeveniment i amb l’ens organitzador (ANUE, Associació per a les Nacions Unides d’Espanya). Hem participat en aquest MUN des dels seus inicis, que coincideixen de fet amb el naixement de la nostra associació. Amb una dècada a les nostres espatlles col·laborant amb aquest MUN, hem pogut fer-ne partícips a més de 400 persones durant aquest temps. La participació a CMUN ha permès a totes aquestes persones desenvolupar les seves capacitats comunicatives, d’investigació i d’interacció. Aquest any hem pogut fer partícips a 30 delegats que han assistit sota la representació d’UNSA, dels quals hem obtingut tres mencions especials als assoliments individuals dels nostres delegats.

En segon lloc, hem participat per cinquena vegada consecutiva a EUROMUN (European Model United Nations), que es celebra a Maastricht. Aquest any ha assistit a l’esdeveniment una delegació de catorze membres de l’associació, dels quals n’hem obtingut dues mencions especials per la qualitat dels nostres integrants. Aquest esdeveniment és especialment important en el nostre calendari anual donada la qualitat del mateix, que està organitzat per la Universitat de Maastricht, i és un dels MUNs més prestigiosos del recorregut internacional amb més de 500 participants de tot el món.

Igualment, hem assistit per segona vegada a PIMUN (Paris International Model United Nations), organitzat per l’associació de Nacions Unides francesa i integrat per la majoria d’universitat de París. Hem participat a aquest MUN amb una delegació formada per quinze delegats. Aquest ha estat el MUN més exitós per UNSA, ja que hem estat premiats amb cinc mencions especials i premis a millors representants, convertint-se no només en la nostra millor actuació com aassociació, sinó també resultant ser la delegació més premiada de tot PIMUN 2015 d’entre més de 500 participants.

Aquest any hem participat a LIMUN (London International Model United Nations) amb una delegació de quinze membres de l’associació. Aquest és el primer MUN on hem participat en qualitat de Delegació Sènior (delegació amb experiència a MUNs amb l’objectiu de realitzar una actuació destacable). LIMUN és un dels MUNs amb major reconeixement i adscripció internacional, comptant amb més de 1200 participants.

CURSOS

A principis de setembre de 2014 l’associació es va centrar en l’organització del curs “Nacions Unides: reptes i futur de l’organització”, el qual ocupa un període d’un mes i mig. Es tracta d’un curs de profundització de les NNUU a càrrec del Doctor Pablo Pareja, expert en l’àmbit. Aquest curs està reconegut per la universitat Pompeu Fabra, i la seva exitosa participació suposa el reconeixement de dos crèdits ECTS de lliure elecció convalidables a qualsevol universitat europea. Amb més de 100 inscrits per any, s’ha convertit en una de les ofertes universitàries més interessants per als estudiants interessats en estudis internacionals. Durant aquest curs es tracten aspectes generals sobre la ONU, així com moments clau de la seva història, estudiant a fons els casos particulars que suposen d’una manera o altra remarcables per a la història de la organització. Al finalitzar aquest curs es realitza una simulació de les Nacions Unides on els assistents s’ocupen de buscar una solució a la recent crisi de l’Ebola representant els països de l’Assemblea General de les NNUU. Aquesta sessió forma part de l’avaluació per al curs, així com del procés de selecció dels delegats que participen en els MUNs sota la representació d’UNSA Barcelona.

Entre els mesos de gener i abril hem realitzat un curs obert a tota la comunitat universitària, però destinat principalment als alumnes que participaran amb UNSA en algun dels models anuals, destinat a la preparació i capacitació d’aquests participants en l’àmbit dels MUNs. Aquest curs l’imparteixen els membres més experimentats d’UNSA Barcelona. Es tracta d’un curs complementari al del primer trimestre que acaba d’oferir la instrucció necessària per a una exitosa participació en els MUNs a nivell internacional.

• CONFERÈNCIES

Per tercer any consecutiu celebrem conferències, debats i ponències de temàticainternacional i que poden ser d’interès per a la comunitat universitària. Aquest curs hem realitzat dues ponències. La primera va girar al voltant d’un tema de gran actualitat, i es va dir “L’ Estat Islàmic: un nou interrogant a l’Orient Mitjà”, on vam tenir la sort de comptar amb tres excel·lents ponents: Lurdes Vidal (Professora de Política Àrab de la UB i Responsable del Món Àrab mediterrani a IEMed), Felix Flores (reporter internacional de La Vanguardia) i Gabriel Garroum, ex alumne de la UPF i estudiant del Màster en Estudis Àrabs a la SOAS University. La segona conferència va ser “Xina: ascens, declivi i reaparició” amb Manel Olle (director del Màster en Estudis Asiàtics a la UPF) i amb la participació de Jaume Gine (ex Secretari General de Casa Asia), el 4 de Juny de 2015.

• SOLIDARITAT

Com a part de les activitats emmarcades a la Vocalia de Solidaritat, realitzem durant el curs diverses vendes de pastissos casolans que es dediquen a alguns dels projectes on UNSA Barcelona col·labora amb diverses ONGs.

Per primera vegada hem organitzat una loteria de Nadal en la quan hi han participat més de 100 persones. Els beneficis obtinguts han estat destinats al projecte d’Ajuda en Acció per al recolzament a les famílies en risc d’exclusió social a Catalunya.

United Nations Students Association Barcelona

Memoria de Actividades 2014-2015

De nuevo, nuestra actividad principal a lo largo del año es la participación en MUNs.

El primer ejemplo de todo lo anterior es el CMUN (Catalonia Model United Nations) que se celebra en Barcelona y que ha cumplido ya su undécimo aniversario. Ésta es una de nuestras principales actividades debido a la cercanía del acontecimiento como del ente organizador (ANUE, Asociación de Naciones Unidas España). Hemos participado en este MUN desde sus inicios que coinciden de hecho con el nacimiento de nuestra propia asociación. Con una década a nuestras espaldas colaborando con este MUN, hemos podido hacer participes de esta actividad a mas de 400 personas a lo largo de este tiempo. La participación en CMUN ha permitido a todas estas personas desarrollar sus capacidades comunicativas, de investigación y de interacción. Este año hemos podido hacer partícipes a 30 delegados que han asistido bajo la representación de UNSA, de los cuales hemos obtenido tres menciones especiales a los logros individuales de nuestros delegados.

En segundo lugar, hemos participado por quinta vez consecutiva en EUROMUN (European Model United Nations), que se celebra en Maastricht. Este año han asistido al evento una delegación de catorce miembros de la asociación de los cuales también hemos obtenido dos menciones especiales por la calidad de nuestros integrantes. Este evento es especialmente importante en el calendario anual debido a la calidad del mismo, organizado por la Universidad de Maastricht, es uno de los MUNs mas prestigiosos del recorrido internacional con mas de 500 participantes de todo el mundo.

Igualmente, hemos asistido por segunda vez a PIMUN (Paris International Model United Nations) organizado por la asociación de Naciones Unidas francesa e integrado por la mayoría de universidades de Paris. Hemos participado en este MUN con una delegación formada por quince delegados. Éste ha sido el MUN más exitoso para UNSA, dado que hemos sido galardonados con cinco menciones especiales y premios a mejores representantes convirtiéndose no solo en nuestra mejor performance como asociación, sino también resultando ser la delegación mas galardonada de todo PIMUN 2015 de entre mas de 500 participantes.

Este año hemos participado en LIMUN (London International Model United Nations) con una delegación de quince miembros de la asociación. Este es el primer MUN en el que participamos en calidad de Sénior Delegación (delegación con experiencia en MUNs con el objetivo de realizar un performance destacable). LIMUN es uno de los MUNs con mayor reconocimiento y adscripción internacional contando con mas de 1200 participantes.

– CURSOS

A principios de septiembre de 2014 la asociación se centró en la organización del curso “Naciones Unidas: retos y futuro de la organización”, el cual ocupa un espacio de mes y medio. Se trata de un curso de profundización en NNUU a cargo del Doctor Pablo Pareja, experto en el ámbito. Este curso esta reconocido por la Universidad Pompeu Fabra y su exitosa participación supone el reconocimiento de dos créditos ECTS de libre elección convalidables en cualquier universidad europea. Con mas de 100 inscritos por año, se ha convertido en una de las ofertas universitarias más interesantes para estudiantes interesados en estudios internacionales. A lo largo de este curso se tratan aspectos generales sobre la ONU así como los momentos clave de su historia, estudiando a fondo casos particulares que suponen de una u otra forma remarcables a lo largo de la historia de la organización. Al finalizar dicho curso se realiza una simulación de Naciones Unidas en la que los asistentes se ocupan de buscar una solución a la reciente crisis del Ébola representando a los países de la Asamblea General de NNUU. Esta sesión forma parte de la evaluación para el curso así como del proceso de selección de los delegados que participan en los MUNs bajo la delegación de UNSA Barcelona.

Durante los meses de Enero a Abril realizamos un curso abierto a toda la comunidad universitaria pero destinado principalmente a los alumnos que participaran con UNSA en alguno de los modelos anuales, destinado a la preparación y capacitación de dichos participantes en el ámbito de MUNs. Este curso es realizado por UNSA Barcelona a través de nuestros miembros más veteranos y con mayor experiencia. Se trata de un curso complementario al del primer trimestre que acaba de ofrecer la instrucción necesaria para una exitosa participación en los MUNs a nivel internacional.

– CONFERENCIAS

Por tercer año consecutivo realizamos conferencias, debates y ponencias de temáticas internacionales que pueden ser de interés para la comunidad universitaria. Este curso académico hemos realizado dos ponencias. La primera sobre un tema de gran actualidad “El Estado Islamico: un nuevo interrogante en Oriente Medio” donde tuvimos la suerte de contar con tres excelentes ponentes: Lurdes Vidal (Profesora de Política Árabe de la UB y Responsable del Mundo Árabe mediterráneo en IEMed), Felix Flores (reportero internacional de La Vanguardia) y Gabriel Garroum ex alumno de UPF y estudiante de Master en Estudios Árabes en SOAS University. La segunda conferencia “China: ascenso, declive y reaparición” con Manel Olle (Director del Master de Estudios Asiáticos en la UPF) y con la participación de Jaume Gine (ex Secretario General de Casa Asia) el 4 de Junio de 2015.

– SOLIDARIDAD

Como parte de las actividades enmarcadas en la Vocalía de Solidaridad, realizamos durante el curso ventas de pasteles caseros que se dedican a algunos de los proyectos que realiza UNSA Barcelona en colaboración con diversas ONGs.

Por primera vez, hemos organizado una lotería navideña en la que han participado más de 100 personas. Los beneficios obtenidos han sido destinados al proyecto de “Ajuda en Acción” para su proyecto de apoyo a las familias en riesgo de exclusión social en Cataluña.

United Nations Students Association Barcelona

Activities of the Year 2014-2015

Once again our main activity has been the attendance to MUNs.

The first example of all the above is CMUN (Catalonia Model United Nations), which is held in Barcelona and has celebrated its eleventh anniversary. It is one of our main activities due to the proximity of the event and the organizing authorities (ANUE, United Nations Association of Spain). We have participated in this MUN since it’s beginning, which coincide with the founding of our own association. With more than one decade at our back, we have collaborated with this MUN bringing more than 500 participants to it. The participation in CMUN has enables all these people to develop their communication, investigation and interaction capacities. This year we have been able to bring 30 delegates under the representation of UNSA Barcelona, from which we have received three special mention to the individual achievements of our delegates.

In second place, we have participated for fifth consecutive time in EUROMUN (European Model United Nations), which is held in Maastricht. This year a delegation of fourteen has attended the event from which we have been awarded with two special mentions for the quality of our members. This event is especially important in the annual MUN calendar due to its quality. Organized by the Maastricht University it is one of the most prestigious MUNs internationally with more than 500 participants from all around the globe.

Also we have participated for our second time in PIMUN (Paris International Model United Nations) organized by the French UN association and formed by most universities in Paris. We have participated with a delegation of fifteen and has become our most successful MUN in our history as we have been awarded with five special mentions and awards. This has not only been our best performance as delegation, but we have also become the most awarded delegation of PIMUN 2015 from over 500 participants.

This year we have also participated in LIMUN (London International Model United Nations) with a delegation of fifteen members from the association. This is the first MUN we’ve done as a Senior Delegation (one with vast experience in MUNs and with the intention of achieving a successful performance). LIMUN is one of the best-known MUNs in the world achieving a number of participants of more than one thousand.

– COURSES

At the beginning of September 2014 the Association is centred in the organization of the seminar “United Nations: challenges and future of the organization” that lasts a month and a half. It is a deepening course on the UN done by Dr. Pablo Pareja, expert on the subject. The Pompeu Fabra University recognizes this course and its successful attendance means the recognition of two ECTS credits of free choice, which are to be recognized in any European university. With more than 100 participants per year this seminar has become in one of the best offers for students interested in international studies. Throughout this seminar several general aspects of the UN are covered as well as it peak moments during history, deeply covering the particular cases that have meant a remarkable moment in the organization’s history. At the end of the seminar, participants participate in a simulation of the UN, which dealt with the Ebola crisis representing the countries within the General Assembly of the UN. This session is part of the evaluation process for the seminar as well as for the selection process for students to participate in MUNs under the UNSA Barcelona delegation.

During the months of January until April, we organize an open seminar directed mainly to those students who will participate to any MUNs under the UNSA Barcelona delegation. This course is intended to enhance their preparation and capacitation for their MUNs. The most experienced and veteran members of UNSA Barcelona are the ones carrying out this seminar. It is a complimentary course to the one held during the first trimester, completing the necessary instruction for a successful participation to MUN at an international level.

CONFERENCES

As a third consecutive year, we’ve organized a series of conferences and debates of international subjects that are of great interest to the student community. This year we’ve held two conferences. The first “The Islamic State: a new question within Middle East” where we were lucky enough to be accompanied by three excellent professionals: Lurdes Vidal (Professor of Arab Politics in UB and Responsible for the Arab Countries at IEMed), Felix Flores (international reporter from La Vanguardia) and Gabriel Garroum (ex UPF student and student of Arab Studies at SOAS). The second conference was “China: rise, fall and recover” with Manel Olle (Director of Master in Asian Studies at UPF) and the collaboration of Jaume Gine (ex Secretary of Casa Asia) on June the 4th 2015.

SOLIDARITY

As part of the activities within the Solidarity Department, we organize throughout the year a series of home-made cake selling whose benefits are sent to the several NGO projects with whom we partner. For our first time, we’ve organized a Christmas Lottery where more than 100 people have participated. The benefits where destined to the project of NGO Ajuda en Acció for families with social exclusion risk in Catalonia.

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *