Resum Curs 2013-2014Resumen Curso 2013-2014Summary Year 2013-2014

United Nations Students Association Barcelona

Memòria d’Activitats 2013-2014

Com a Associació participem en nombrosos esdeveniments de diverses categories a nivell local, regional, nacional i internacional. A més, organitzem els nostres propis esdeveniments i activitats dirigits a la comunitat universitària en el seu conjunt.

Els Model of United Nations (MUNs) són simulacions de l’organització i activitat de les Nacions Unides. Estan dirigides a estudiants universitaris i en alguns casos de secundària. Reproduint les dinàmiques, organitzacions, comitès, temes i protocols de les NNUU, els MUNs s’han estès per tot el món, i avui dia pràcticament en podem trobar un per ciutat o metròpoli. En el cas espanyol, es tracta d’una activitat encara per explorat; malgrat això, en el món anglosaxó, els Models de les Nacions Unides tenen una llarga tradició com a part de les activitats extracurriculars d’educació superior. En molts casos els MUNs reben participants no només d’Associacions d’Estudiants, sinó també d’organitzacions públiques relacionades amb les NNUU o bé amb governs i organitzacions internacionals. El nivell de professionalització ha arribat a tal punt que la pròpia ONU considera aquests fòrums una gran oportunitat per a desenvolupar capacitats necessàries per a qualsevol professional en el s.XXI.

Els MUNs han demostrat incentivar una major participació, interès i integració dels joves a les societats, tant locals com a nivell global. Es tracta d’una activitat que construeix una mentalitat oberta i preparada per als reptes globals. No només s’exploten activitats com parlar en públic i capacitats comunicatives, sinó que es milloren essencialment habilitats d’adaptació, esforç, autocontrol, etc.

Si bé no hi ha cap dubte sobre els beneficis que els MUNs tenen sobre aquells que hi participen, tampoc deixen de tenir un impacte palpable en el nostre entorn. A través dels MUNs, i especialment de les Associacions d’Estudiants dedicades a aquests, s’incentiva una major implicació en la societat civil amb interès exprés en participar en la millora del nostre entorn i suposar, tant a nivell individual com col·lectiu, un canvi per aquells que ens envolten.

El primer exemple de tot l’anterior és el CMUN (Catalonia Model united Nations), que es celebra a Barcelona i que ja ha celebrat el seu desè aniversari. Aquesta és una de les nostres activitats principals a causa de la proximitat amb l’esdeveniment i amb l’ens organitzador (ANUE, Associació de Nacions Unides Espanya). Hem participat en aquest MUN des dels seus inicis, que coincideixen de fet amb el naixement de la nostra associació. Amb una dècada a les nostres esquenes col·laborant amb aquest MUN, n’hem pogut fer partícips a més de 400 persones al llarg d’aquest temps. La participació a CMUN ha permès a totes aquestes persones desenvolupar les seves capacitats comunicatives, d’integració i d’interacció. Aquest any hem pogut fer partícips 40 delegats que han assistit sota la representació d’UNSA, dels quals hem obtingut una menció especial als assoliments individuals dels nostres delegats.

En segon lloc, hem participat per quarta vegada consecutiva a EUROMUN (European Model United Nations), que es celebra a Maastricht. Aquest any han assistit a l’esdeveniment deu membres de l’associació, dels quals també hem obtingut diverses mencions especials per la qualitat dels nostres integrants. Aquest esdeveniment és especialment important en el calendari anual donada la qualitat del mateix, organitzat per la Universitat de Maastricht; és un dels MUNs més prestigiosos del recorregut internacional amb més de 500 participants de tot el món.

Finalment hem participat amb una delegació de deu persones a MILMUN (Milano Model United Nations) per segona vegada. En aquest model també hem aconseguit una menció especial per a tres dels nostres delegats, que han destacat entre els més de 300 participants de tot el món. Enfocat especialment en afers de drets humans i en la Cort Internacional de Justícia, MILMUN ens ha aportat un punt de vista diferent al recorregut internacional dels MUNs donades les seves característiques.

CONFERÈNCIES

En una línia d’actuació diferent, a UNSA Barcelona estem convençuts que a més dels MUNs hem d’acostar altres aspectes de les Relacions Internacionals a la comunitat universitària. Per això, per segon any consecutiu, realitzem conferències durant el curs acadèmic de contingut internacional, que permetin a la comunitat universitària tenir un punt de vista més especialitzat sobre afers d’interès actual i global. Durant aquest curs hem celebrat dues conferències: la primera d’elles va ser “Nous reptes de la diplomàcia del segle XXI”, on hi van assistir com a ponent Juan Antonio March i Fernando Perpiña-Robert, el dia 27 de Novembre del 2013. Aquesta activitat va permetre als assistents resoldre grans qüestions sobre el futur de la diplomàcia i la viabilitat de la mateixa. En segon lloc, el 23 de gener de 2014 vam celebrar la nostra segona ponència amb Albert Royo, Secretari General del Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya, titulada “La necessitat de la diplomàcia catalana”. En aquesta sessió, els assistents van poder indagar sobre el paper de la diplomàcia catalana i comparar-la amb altres entitats similars d’altres països europeus i a nivell internacional.

CURSOS

A principis de setembre de 2013 l’associació es va centrar en l’organització del curs “Nacions Unides: reptes i futur de l’organització”, que dura un mes i mig. Es tracta d’un curs de profundització de les NNUU a càrrec del Doctor Pablo Pareja, expert en l’àmbit. Aquest curs està reconegut per la Universitat Pompeu Fabra, i la seva exitosa participació suposa el reconeixement de dos crèdits ECTS de lliure elecció convalidables a qualsevol universitat europea. Durant aquest curs es tracten aspectes generals sobre la ONU, així com els moments clau de la seva història, estudiant a fons casos particulars que suposen d’una manera o altra remarcables en la història de l’organització. Al finalitzar aquest curs es realitza una simulació de Nacions Unides on els assistents s’ocupen d’una possible entrada de Palestina a la ONU representant els països de l’Assemblea General de les NNUU. Aquesta sessió forma part de l’avaluació per al curs, així com del procés de selecció dels delegats que participen en els MUNs sota la delegació d’UNSA Barcelona.

Entre gener i abril vam realitzar un curs obert a tota la comunitat universitària, però destinat principalment als alumnes que havien de participar amb UNSA a algun dels models anuals, destinat a la preparació i capacitació d’aquests participants en l’àmbit dels MUNs. Aquest curs el condueixen els membres d’UNSA Barcelona més experimentats i amb més experiències. Es tracta d’un curs complementari al del primer trimestre que acaba d’oferir la instrucció necessària per a una exitosa participació en els MUNs a nivell internacional.

• SOLIDARITAT

Com a part de les activitats emmarcades a la Vocalia de Solidaritat, realitzem durant el curs vendes de pastissos casolans, de les quals se’n dediquen els beneficis a alguns dels projectes que realitza UNSA Barcelona en col·laboració amb diverses ONGs. A més, participem en la recollida anual d’aliments organitzada pel banc d’aliments, tenint la nostra seu a la Universitat Pompeu Fabra.

El 23 d’abril, amb motiu de la Diada de Sant Jordi, es va plantar una paradeta de roses a la Plaça Francesc Macià. Els beneficis obtinguts es van destinar a la ONG Ajuda en Acció.

El 5 de novembre va començar la campanya que UNSA realitza cada any en col·laboració amb l’Associació de les Nacions Unides Espanya, l’OSE (Olimpíada Solidària d’Estudi). Aquesta activitat, emmarcada a la Vocalia de Solidaritat, pretén que tots els estudiants contabilitzin les hores que han passat a la biblioteca estudiant. Per cada hora estudiada, diverses entitats i organitzacions destinaran 1€ a un projecte determinat per l’Associació de les Nacions Unides Espanya. Aquest any el projecte s’ha centrat en la reconstrucció d’escoles a Haití. El projecte va ser un èxit.

United Nations Students Association Barcelona

Memoria de Actividades 2013-2014

Como Asociación participamos en numerosos eventos de categorías distintas a nivel local, regional, nacional e internacional. Además, organizamos nuestros propios eventos y actividades dirigidos a la comunidad universitaria en su conjunto.

Los Model of United Nations (MUNs) son simulaciones de la organización y actividad de Naciones Unidas. Están dirigidos a estudiantes universitarios y en algunos casos de instituto. Reproduciendo las dinámicas, organizaciones, comités, temas y protocolos de NNUU, los MUNs se han propagado por todo el mundo y hoy en día podemos encontrar prácticamente uno por ciudad o metrópolis. En el caso español, se trata de una actividad aún por explotar; sin embargo, en el mundo anglosajón, tienen una larga historia como parte de las actividades extracurriculares de educación superior. En muchos casos los MUNs reciben participantes no solamente de Asociaciones de Estudiantes, sino también de organizaciones públicas relacionadas con NNUU o bien con gobiernos y organizaciones internacionales. El nivel de profesionalización ha llegado a tal punto que la propia ONU considera dichos foros una gran oportunidad para desarrollar capacidades necesarias para todo profesional en el siglo XXI.

Los MUNs han demostrado incentivar una mayor participación, interés e integración de los jóvenes en las sociedades tanto locales como a nivel global. Se trata de una actividad que construye una mente abierta y preparada para los desafíos globales. No solo se explotan habilidades como el habla en público y capacidades comunicativas sino que mejora especialmente habilidades de adaptación, esfuerzo, auto control, etc.

Si bien no cabe duda sobre los beneficios que los MUNs tienen sobre los participantes, tampoco dejan de tener una huella palpable en nuestro entorno. A través de los MUNs y especialmente de las Asociaciones de Estudiantes dedicadas a éstos, se incentiva una mayor implicación en la sociedad civil con interés expreso en participar en la mejora de nuestro entorno y suponer, tanto individual como colectivamente, un cambio para quienes nos rodean.

El primer ejemplo de todo lo anterior es el CMUN (Catalonia Model United Nations), que se celebra en Barcelona y que ha cumplido ya su décimo aniversario. Ésta es una de nuestras principales actividades debido a la cercanía del acontecimiento como del ente organizador (ANUE, Asociación de Naciones Unidas España). Hemos participado en este MUN desde sus inicios, que coinciden de hecho con el nacimiento de nuestra propia asociación. Con una década a nuestras espaldas colaborando con este MUN, hemos podido hacer partícipes de esta actividad a mas de 400 personas a lo largo de este tiempo. La participación en CMUN ha permitido a todas estas personas desarrollar sus capacidades comunicativas, de investigación y de interacción. Este año hemos podido hacer partícipes a 40 delegados que han asistido bajo la representación de UNSA, de los cuales hemos obtenido una mención especial a los logros individuales de nuestros delegados.

En segundo lugar, hemos participado por cuarta vez consecutiva en EUROMUN (European Model United Nations) que se celebra en Maastricht. Este año han asistido al evento una delegación de diez miembros de la asociación, de los cuales también hemos obtenido varias menciones especiales por la calidad de nuestros integrantes. Este evento es especialmente importante en el calendario anual debido a la calidad del mismo, organizado por la Universidad de Maastricht, es uno de los MUNs mas prestigiosos del recorrido internacional con mas de 500 participantes de todo el mundo.

Finalmente hemos participado con una delegación de diez personas en el MILMUN (Milán Model United Nations) por segunda vez. En este modelo también hemos conseguido especial mención a tres de nuestros delegados, quienes han destacado de entre los mas de 300 participantes de todo el mundo. Enfocado especialmente en asuntos de derechos humanos y en la Corte Internacional de Justicia, MILMUN nos ha aportado un punto de vista diferente al recorrido internacional de MUNs debido a sus características.

– CONFERENCIAS:

En una línea distinta de actuación, UNSA Barcelona, como segundo año consecutivo, estamos convencidos de que además de los MUNs debemos acercar otro aspecto de las Relaciones Internacionales a la comunidad universitaria. Por ello, realizamos conferencias a lo largo del período académico de contenido internacional que permitan a la comunidad universitaria tener un punto de vista mas especializado sobre asuntos de interés actual y global. Durante este curso hemos realizado dos conferencias: la primera de ellas fue “Nuevos retos de la diplomacia del siglo XXI”, a la que asistieron como ponentes Juan Antonio March y Fernando Perpiña-Robert, con fecha del 27 de Noviembre de 2013. Esta actividad permitió a los asistentes resolver grandes cuestiones sobre el futuro de la diplomacia y la viabilidad de la misma. En segundo lugar, el 23 de Enero de 2014 realizamos nuestra segunda ponencia con Albert Royo, Secretario General del Consejo de la Diplomacia Publica de Catalunya, titulada “La necesidad de la diplomacia catalana”. En esta sesión, los asistentes pudieron indagar sobre el papel de la diplomacia catalana y ser comparada con otras entidades similares de otros países europeos y a nivel internacional.

– CURSOS

A principios de septiembre de 2013 la asociación se centró en la organización del curso “Naciones Unidas: retos y futuro de la organización”, que dura un mes y medio. Se trata de un curso de profundización en NNUU a cargo del Doctor Pablo Pareja, experto en el ámbito. Este curso está reconocido por la Universidad Pompeu Fabra, y su exitosa participación supone el reconocimiento de dos créditos ECTS de libre elección convalidables en cualquier universidad europea. A lo largo de este curso se tratan aspectos generales sobre la ONU así como los momentos clave de su historia, estudiando a fondo casos particulares que suponen de una u otra forma remarcables a lo largo de la historia de la organización. Al finalizar dicho curso se realiza una simulación de Naciones Unidas en la que los asistentes se ocupan de una posible entrada de Palestina en la ONU representado a los países de la Asamblea General de NNUU. Esta sesión forma parte de la evaluación para el curso así como del proceso de selección de los delegados que participan en los MUNs bajo la delegación de UNSA Barcelona.

Durante los meses de Enero a Abril realizamos un curso abierto a toda la comunidad universitaria pero destinado principalmente a los alumnos que participaran con UNSA en alguno de los modelos anuales, destinado a la preparación y capacitación de dichos participantes en el ámbito de MUNs. Este curso es realizado por UNSA Barcelona a través de nuestros miembros mas veteranos y con mayor experiencia. Se trata de un curso complementario al del primer trimestre que acaba de ofrecer la instrucción necesaria para una exitosa participación en los MUNs a nivel internacional.

– SOLIDARIDAD

Como parte de las actividades enmarcadas en la Vocalía de Solidaridad, realizamos durante el curso ventas de pasteles caseros que se dedican a algunos de los proyectos que realiza UNSA Barcelona en colaboración con diversas ONGs. Además, participamos en la recogida anual de alimentos organizada por el banco de alimentos, teniendo nuestra sede en la Universidad Pompeu Fabra.

El 23 de abril, con motivo de la Diada de Sant Jordi, se participó en una paradita de venda de rosas en la Plaza Francesc Macià. Los beneficios obtenidos se destinaron a la ONG Ajuda en Acció.

El 5 de noviembre comenzó la campaña que UNSA realiza cada año en colaboración con la Asociación de Naciones Unidas España, la OSE (Olimpiada Solidaria de Estudio). Esta actividad, enmarcada en la Vocalía de Solidaridad, pretende que todos los estudiantes contabilicen las horas que han pasado en la biblioteca estudiando. Por cada hora estudiada, diferentes entidades y organizaciones destinaran 1€ a un proyecto determinado por la Asociación de Naciones Unidas España. Este año el proyecto se ha centrado en la reconstrucción de escuelas en Haití. El proyecto fue un éxito, superando las horas previstas para UNSA por la UPF.

United Nations Students Association Barcelona

Activities of the Year 2013-2014

As an association we participate in numerous events of different categories at a local, regional, national and international level. Moreover we organize our own events and activities directed to the university community in its whole.

The Model of United Nations (MUNs) are simulations of the organization and activity of the United Nations. They are mainly directed to university students and in some cases high school students. Reproducing the dynamics, organizations, committees, topics and protocols of the UN, MUNs have expanded all over the world and today can be found nearly one per city or metropolis. In the Spanish case it is still an activity to exploit; nevertheless, within the Anglo-Saxon world they have a long history as part of extracurricular activities within secondary studies. In many cases the MUNs receive participants not only from Students’ Associations, but also from public organizations related with the UN or with governments and international organizations. The level of professionalization has reached a point where even the UN considers such forum a great opportunity to develop the necessary capacities for every professional within the 21st Century.

MUNs have proven to incentivise a higher participation, interest and integration of young people in societies both locally and internationally. It is an activity that builds an open and capable mind for global challenges. Not only do they encourage abilities such as public speaking and communications but also it fosters adaptability, effort, self-control etc.

Without any doubt MUNs are advantageous for participants as well as in society and environment. Throughout MUNs and specially the Students’ Associations dedicated to them, a stronger implication with the civil society is incentivised with an express interest in participating in the enrichment of our environment and become, both individually and collectively, a change for those who surround us.

The first example of the previous is CMUN (Catalonia Model United Nations), which is held in Barcelona and has celebrated its 10th anniversary. It is one of our main activities due to the proximity of the event and the organizing authorities (ANUE, United Nations Association of Spain). We have participated in this MUN since it’s beginning, which coincide with the founding of our own association. With one decade at our back, we have collaborated with this MUN bringing more than 400 participants to it. The participation in CMUN has enables all these people to develop their communication, investigation and interaction capacities. This year we have been able to bring 40 delegates under the representation of UNSA Barcelona, from which we have received one special mention to the individual achievements of our delegates.

In second place, we have participated for fourth consecutive time in EUROMUN (European Model United Nations), which is held in Maastricht. This year a delegation of ten has attended the event from which we have been awarded with several special mentions for the quality of our members. This event is especially important in the annual MUN calendar due to its quality. Organized by the Maastricht University it is one of the most prestigious MUNs internationally with more than 500 participants from all around the globe.

Finally, we have attended with a delegation of 10 MILMUN (Milan Model United Nations) for our second time. In this model we have also been awarded a special mention to three of our delegates, who have outstand from more of 300 participants from the entire world. Specially focused in human rights issues and the International Court of Justice, MILMUN has provided us a different perspective from the international path of MUNs.

– CONFERENCES:

UNSA Barcelona, as the second consecutive year we are convinced that further from MUNs we must bring International Relations closer to the university community. Because of this we organize different conferences and seminars through the academic year with an international content, which will enable students to grow their perspectives in global and current issues of their interest. Throughout this year we have organized two events: being the firs “New challenges of the 21st Century Diplomacy” to which attended Juan Antonio Marc and Fernando Perpiña Robert, held on November the 27th 2013. This event enables assistants resolve important questions over the future of diplomacy and viability of the same. In second place we’ve held the event “the necessity of a Catalan Diplomacy” on January the 23rd 2014 with Albert Royo, Secretary General of the Public Diplomacy Consilium of Catalonia. Within this session, attendants could understand the role of the Catalan diplomacy and compare it to other entities.

– COURSES: 

At the beginning of September 2013 the Association is centred in the organization of the seminar “United Nations: challenges and future of the organization” that lasts a month and a half. It is a deepening course on the UN done by Dr. Pablo Pareja, expert on the subject. The Pompeu Fabra University recognizes this course and its successful attendance means the recognition of two ECTS credits of free choice, which are to be recognized in any European university. Throughout this seminar several general aspects of the UN are covered as well as it peak moments during history, deeply covering the particular cases that have meant a remarkable moment in the organization’s history. At the end of the seminar, participants participate in a simulation of the UN, which dealt with the possible entry of Palestine as a member state in the UN. This session is part of the evaluation process for the seminar as well as for the selection process for students to participate in MUNs under the UNSA Barcelona delegation.

During the months of January until April, we organize an open seminar directed mainly to those students who will participate to any MUNs under the UNSA Barcelona delegation. This course is intended to enhance their preparation and capacitation for their MUNs. The most experienced and veteran members of UNSA Barcelona are the ones carrying out this seminar. It is a complimentary course to the one held during the first trimester, completing the necessary instruction for a successful participation to MUN at an international level.

– SOLIDARITY:

As part of the activities within the Solidarity Department, we organize throughout the year a series of home-made cake selling whose benefits are sent to the several NGO projects with whom we partner. Moreover we’ve participated in the annual food collection campaign organized by the Food Bank, having our headquarters at Pompeu Fabra University.

On April the 23rd we organized a rose stand in Francesc Macia Square in motive of the Saint George festivity. The benefits we collected were donated to the NGO Ajuda en Accio.

On November the 5th, we started the campaign that UNSA organizes each year in collaboration with ANUE, the Solidary Studying Olympic (OSE). This activity is held within the Solidarity Department and pretends that each student counts his studying hours. For each studied hour, different entities and organization will destine 1€ to a specific project determined by ANUE. This year the project has been the reconstruction of schools in Haiti. The project has been an outstanding success as UNSA Barcelona has exceeded their assigned hours.

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *