Col·loqui amb l’ambaixador D. Luis PradosColoquio con el embajador D. Luis PradosMeeting with ambassador Mr Luis Prados

UNSA Barcelona ha tingut l’honor de rebre a D. Luis Prados Covarrubias, ambaixador d’Espanya a Costa d’Ivori, en el col·loqui realitzat el dimarts 30 de maig.
Primer l’ambaixador s’ha presentat i ha fet una introducció al país en el qual està destinat, la seva història recent i la seva actual situació política i econòmica, així com les seves relacions amb Espanya; també explicat les principals accions que porta a terme l’ambaixada; després els membres d’UNSA han pogut fer-li tota mena de preguntes.

En primer lloc, Luis Prados s’ha presentat, resumint la seva carrera diplomàtica. Aquesta comença el 1992, passant per les ambaixades de Bolívia, Mèxic, Argentina, el Líban i Londres, en què ocupa diferents càrrecs. També treballa en diferents llocs en el Ministeri d’Afers Exteriors a Madrid, així com de director del Gabinet de Direcció de l’Institut Cervantes.
Ha relatat el què va passar a Costa d’Ivori durant llargs anys de crisi política i en el més recent període d’estabilitat, encara que no completament exempt de turbulències. Ha esmentat les altes taxes de creixement econòmic en els últims anys i les perspectives per a un futur pròxim. A continuació, ha explicat les relacions existents entre Costa d’Ivori i Espanya, en tots els àmbits i destacant de manera especial les culturals. Per exemple, ha esmentat que hi ha 390 000 alumnes que estudien espanyol en aquests moments i uns mil professors d’espanyol a l’ensenyament públic; és una llengua parlada per una part important de la població, que en moltes ocasions té una bona imatge d’ella i se sent atreta per la cultura hispànica. En aquest sentit, l’Ambaixada organitza cursos de formació de professors i altres activitats de suport a la promoció de la llengua espanyola.
També ha recalcat la importància dels missioners i missioneres espanyols a Costa d’Ivori, que estan molt en contacte amb la població i mobilitzen recursos per a projectes de desenvolupament. En el capítol de les relacions econòmiques ha explicat la situació en què es troba el país i els sectors en què les empreses espanyoles aprofiten oportunitats per invertir o vendre els seus productes.

En segon lloc, s’ha obert un torn de preguntes per als membres de l’associació. Han tractat diversos temes, relacionats amb la tasca de l’Ambaixada allà i amb la situació de Costa d’Ivori, especialment les tensions al si de l’exèrcit, l’activitat de la missió de Nacions Unides per al país, la presència de la Xina i les relacions amb França i altres països. També hi ha hagut diverses qüestions relacionades amb la carrera diplomàtica; en resposta a una d’elles, Luis Prados ha accentuat la importància de tenir curiositat i ganes d’aprendre a iniciar-se en aquesta professió.

Finalment, dir que per part de UNSA Barcelona ha estat un veritable plaer comptar amb aquesta trobada que ens ha permès conversar d’una manera molt propera amb l’Ambaixador, començant el dia d’una altra manera.

UNSA Barcelona ha tenido el honor de recibir a D. Luis Prados Covarrubias, embajador de España en Costa de Marfil, en el coloquio realizado el martes 30 de mayo.
Primero el embajador se ha presentado y ha hecho una introducción al país en el que está destinado, su historia reciente y su actual situación política y económica, así como sus relaciones con España; también explicado las principales acciones que lleva a cabo la embajada; luego los miembros de UNSA han podido hacerle todo tipo de preguntas.

En primer lugar, Luis Prados se ha presentado, resumiendo su carrera diplomática. Esta empieza en 1992, pasando por las embajadas de Bolivia, México, Argentina, Líbano y Londres, en las que ocupa distintos cargos. También trabaja en diferentes puestos en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid, así como de director del Gabinete de Dirección del Instituto Cervantes.
Ha relatado lo sucedido en Costa de Marfil durante largos años de crisis política y en el más reciente periodo de estabilidad, aunque no completamente exento de turbulencias. Ha mencionado las altas tasas de crecimiento económico en los últimos años y las perspectivas para un futuro próximo. A continuación, ha explicado las relaciones existentes entre Costa de Marfil y España, en todos los ámbitos y destacando de manera especial las culturales. Por ejemplo, ha mencionado que existen 390 000 alumnos que estudian español en estos momentos y unos mil profesores de español en la enseñanza pública; es una lengua hablada por una parte importante de la población, que en muchas ocasiones tiene una buena imagen de ella y se siente atraída por la cultura hispánica. En este sentido, la Embajada organiza cursos de formación de profesores y otras actividades de apoyo a la promoción de la lengua española.
También ha recalcado la importancia de los misioneros y misioneras españoles en Costa de Marfil, que están muy en contacto con la población y movilizan recursos para proyectos de desarrollo. En el capítulo de las relaciones económicas ha explicado la situación en que se encuentra el país y los sectores en los que las empresas españolas aprovechan oportunidades para invertir o vender sus productos.

En segundo lugar, se ha abierto un turno de preguntas para los miembros de la asociación. Han tratado varios temas, relacionados con la labor de la Embajada allí y con la situación de Costa de Marfil, en especial las tensiones en el seno del ejército, la actividad de la misión de Naciones Unidas para el país, la presencia de China y las relaciones con Francia y otros países. También ha habido varias cuestiones relacionadas con la carrera diplomática; en respuesta a una de ellas, Luis Prados ha acentuado la importancia de tener curiosidad y ganas de aprender al iniciarse en esta profesión.

Finalmente, decir que por parte de UNSA Barcelona ha sido un verdadero placer contar con este encuentro que nos ha permitido conversar de un modo muy próximo con el Embajador, empezando el día de otra manera.

UNSA Barcelona has had the honor of welcoming Mr Luis Prados Covarrubias, the Spanish ambassador to Ivory Coast at the colloquium held on Tuesday 30th of May.
First the ambassador has presented himself and has made an introduction to the country in which he is destined, his recent history and his current political and economic situation, as well as his relations with Spain; Also explained the main actions carried out by the embassy; Then the members of UNSA have been able to ask all sorts of questions.

First, Luis Prados has presented himself, summarizing his diplomatic career. This one begins in 1992, passing through the embassies of Bolivia, Mexico, Argentina, Lebanon and London, in which it occupies different positions. He also works in different positions in the Ministry of Foreign Affairs in Madrid, as well as director of the Office of Management of the Instituto Cervantes.
He has related what happened in Ivory Coast during long years of political crisis and in the most recent period of stability, although not completely free of turbulences. He mentioned the high rates of economic growth in recent years and the outlook for the near future. He then explained the relationship between Ivory Coast and Spain, in all areas and emphasizing in a special way the cultural. For example, he mentioned that there are 390 000 students studying Spanish at the moment and some 1000 teachers of Spanish in public education; It is a language spoken by an important part of the population, which often has a good image of it and is attracted to the Hispanic culture. In this sense, the Embassy organizes training courses for teachers and other activities in support of the promotion of the Spanish language.
He also stressed the importance of the Spanish missionaries in Ivory Coast, who are very in touch with the population and mobilize resources for development projects. In the chapter on economic relations has explained the situation in which the country is and sectors in which Spanish companies take advantage of opportunities to invest or sell their products.

Secondly, a questionnaire has been opened for members of the association. They have addressed a number of issues related to the work of the Embassy there and to the situation in Ivory Coast, especially the tensions within the army, the activities of the United Nations mission for the country, the presence of China and Relations with France and other countries. There have also been several issues related to the diplomatic career; In response to one of them, Luis Prados has emphasized the importance of being curious and willing to learn at the beginning of this profession.

Finally, to say that on behalf of UNSA Barcelona has been a real pleasure to have this meeting that has allowed us to converse very closely with the Ambassador, starting the day otherwise.

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *